Samvirket Århus Lystbådehavn - SÅL


Hvad er SÅL?
Samvirket Århus Lystbådehavn er et samarbejdsorgan for de tre klubber på østsiden af havnen -
Sejlklubben BUGTEN, Aarhus Sejlklub og Århus Motorbåds Klub.

Samarbejdet omfatter:
 • 10 tons løftekran
 • Mastekran
 • Maskinhus
 • Traktorer
 • Løftevogn
 • Diverse grej for ovenstående
 
SÅLs ledelse består af de tre klubbers formænd.

Til varetagelse af materiellets vedligeholdelse har ledelsen nedsat et materieludvalg.
Materieludvalgets sammensætning fremgår af organisationsplanen herunder.

Ordensreglement for Århus Lystbådehavn samt for anvendelse af SÅL-materiel kan ses under SÅL-ordensregler i menuen til venstre.


SÅLs organisation

 Ledelse

Aarhus Sejlklub
Århus Motorbåds Klub
Sejlklubben BUGTEN
Lars Thomsen
Torben Fiedel
torf@dsb.dk
Preben Huvendick
sejlklubbenbugten@gmail.com
   
   
 Materieludvalg
Opdateres snarest!
 
Aarhus SejlklubÅrhus Motorbåds KlubSejlklubben BUGTEN
      


Ordensregler


Havneområde

I henhold til plan udarbejdet af Århus Havn. "Standardreglementet for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne" er gældende med følgende tilføjelser.
 • Enhver pladshaver og besøgende båd skal have sit fartøj ansvarsforsikret; kvittering skal på forlangende kunne forevises havnemesteren.
 • Der må ikke tilsluttes større elektriske brugsgenstande, såsom varmeapparater, affugtere eller lign. uden ASK/SBA´s havnemesters / AMK´s fartøjsinspektørs tilladelse, og da kun mod særskilt betaling, og alene med godkendte kabler og stik m.m.
 • Hunde skal inden for havneområdet føres i snor og "efterladenskaber" skal omgående fjernes af ejeren
 • Ferskvand skal bruges med omtanke
 • Påbud om at dæmpe støjende adfærd skal omgående efterkommes
 • Parkering må kun finde sted på afmærket område, ligesom området ved kranen skal friholdes for parkering
 • Fartøjer må ikke efterlades ubemandet ved søsætningskaj og mastekran
 • Fortøjninger må ikke henlægge på broer, så fortøjningerne er til fare eller gene for gående.
 • Særlig instruks for brug af kraner/traktor/løftevogn/vinterplads m.v. skal efterkommes. 


Optagning og søsætning

Almindelige bestemmelser

I optagning og søsætnings perioderne skal kran og løftevogn/traktor reserveres på de ophængte reservationslister. Listerne er kun ophængt i søsætning- og optagnings-perioder. Afvaskning af båden kan ske ved kranen. Højtryksspuling må kun finde sted på den dertil indrettede spuleplads. Det er ikke tilladt at foretage afvaskning eller spuling, før den hydrauliske løftevogn under båden er fjernet. Kran og transportmateriel stilles kun til rådighed i 30 minutter pr. båd. Det er ikke tilladt at foretage højtryksspuling eller sandblæsning på selve vinter-pladsen. Sandblæsning kan ske på et af havnemester/fartøjsinspektør særligt anvist område.

Når afvaskningen af båden er afsluttet køres den hydrauliske løftevogn under stativet og båden køres på plads. Båden placeres på vinterpladsen som angivet på skitsen af vinterpladsen.

De enkelte roder/kolonner fyldes op fra den ende der er nærmest kranpladsen.

Afstanden mellem bådene må max være 80 cm. (2 x 40 cm).

Ved optagning og søsætning i SÅL regi skal du selv stille med mandskab. Først og fremmest til selve optagningen, men også til afvaskning og sikker "på plads køring/manøvrering" af båden - mindst 2 mand pr. båd.

Rengøring af vaskepladsen ved kranen. Den enkelte bådejer skal selv rengøre vaske- pladsen efter brug. Kost/skovl/trillebør er til rådighed. Affald anbringes i containeren.

Efter søsætning skal stativer, transportvogne, vintertage og lignende anbringes på den af havnemester/fartøjsinspektør anviste plads.


Mast af og på

Mastekranen kan benyttes gratis af pladshavere, der er registreret i SÅL. Ejere af både der ikke har havnenummer og dermed fast liggeplads, kan leje mastekranen af ASK/SBA´s havnemester eller AMK`s fartøjsinspektør til den til enhver tid gældende pris. Havnemester/fartøjsinspektør udsteder kvittering for brug af kranen.

Max belastning 300 kg. Mastekranens svingfunktion er aflåst, men SÅL medlemmer kan låse op med vinterpladsnøglen. Mastekranen skal aflåses efter brug.

Klargøring og tilrigning af mast(er) skal være tilendebragt, før båden sejles til mastekran. Så snart masten er monteret, skal der gives plads for andre både, der ønsker at benytte mastekranen. Justering af stag og vant m.v. kan foretages på bådens havneplads. Ved afrigning - det samme i omvendt rækkefølge - altså gør klar før båden sejles til mastekran.

Øvrige emner vedr. optagning/søsætning af bådene og vinterpladsen.


Vintertage

Vintertaget må ikke være bredere end båden + 2 x 10 cm - incl. evt. stolper. Vintertage skal kunne adskilles og skal henlægges på den af havnemester/fartøjs- inspektør anviste plads.


Afstivning af fartøjer

Når fartøjer skal stå på land, påhviler det fartøjsejerne at have bådene stående i vinter- eller vintertransportstativer - forsvarligt afstivet. Nye pladshavere skal anskaffe et af SÅL godkendt vinterstativ. Klodser og kiler anskaffes og opbevares af den enkelte bådejer. Klodser og kiler kan dog for egen regning og risiko anbringes i klodseskuret bag maskinhuset.


Kørsel på vinterpladsen

Al kørsel på vinterpladsen skal foregå med lav hastighed - max 10 km/t.


Løse stiger og klatremateriel

Sådant materiel skal fastlåses til bådens understøtninger, således at det ikke kan benyttes til at klatre op i bådene af uvedkommende.


Oprydning på vinterpladsen

Oprydning på vinterpladsen er bådejernes ansvar og bør foretages dagligt ved arbej- dets ophør. Alt affald fra klargøring af båd m.v. placeres i container til restaffald eller afleveres i kemikaliecontainer for spildolie, malingsrester/bøtter m.v. Efter søsætning om foråret skal stativer / klodser m.v. fjernes samme dag og anbringes på et af havnemesteren/fartøjsinspektør anvist sted. For medlemmer der ikke retter sig efter ovenstående, kan SÅL´s bestyrelse/materiel- udvalg for medlemmernes regning lade foretage den nødvendige rengøring og oprydning.


Mærkning af grej

Master, stativer, bådvogne, vintertage og andet grej skal være tydeligt afmærkede med bådens navn.


Brandfare

Intet brandfarligt materiel må opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer skal disse fjernes dagligt ved arbejdets ophør. Under arbejde med brandfarlige materialer skal der forefindes slukningsmateriel i umiddelbar nærhed.


Master i maskinhus

Masteopbevaring i maskinhuset er kun beregnet til master over 12 meters længde.


Afgifter

SAL`s bestyrelse kan fastsætte afgift for optagning/søsætning/ brug af kraner/ opbevaring af master m.v..


Tager du din båd hjem

Hvis du flytter din båd væk fra lystbådehavnens område, informer da venligst din klubs fartøjsinspektør.


Både uden fast liggeplads

Både uden fast liggeplads kan først tages på land efter d. 15/11 - hvis der i øvrigt er plads på vinterpladsen. Henvendelse til materielgruppens medlemmer.


Reglement for 10 tons svingkran

Kranen tilhører SÅL og nedenstående reglement/betjeningsvejledning skal efterleves.


Kranens benyttelse

Kranen er til rådighed for alle pladshaverne, der er registreret i SÅL. Ejere af både der ikke har havnenummer og dermed ikke fast liggeplads, kan leje kranen af ASK /SBA`s havnemester eller AMK`s fartøjsinspektør til den enhver tid gældende pris. Kun havnemester/fartøjsinspektør - må i tilfælde af løft af ikke registrerede både - betjene kranen og udstede kvittering for beløbet.


Begrænsninger i brug

Alle pladshavere, der har fået instruktion i betjening af kranen og som er noteret hos SÅL kan foretage løft op til 5 tons af SÅL registrerede både. Ved løft mellem 5 og 10 tons, må kranen kun betjenes af personer med autoriseret krancertifikat.


Krannøgler

Klubbernes fartøjsinspektører og havnemesteren administrerer krannøglerne.


Betjeningsvejledning

Kranleverandørens instruks, der sidder opslået på kransøjlen skal gennemlæses og nøje følges. Endvidere skal nærværende SÅL betjeningsvejledning følges.

 1. Før løft af båden skal stropperne sikres mod skridning - evt. ved at totte mellemhal mellem stropperne. Ved løft er det vigtigt, at løfteåget er vandret - dette indikerer at der er samme vægt i forreste og bageste strop. Vandfyldt båd skal tømmes for vand før løft. Ved afsætning af båden skal det undgås, at stropperne kommer i klemme - f. eks mellem køl og betonpladen.
 2. Kranen skal frigøres straks efter brug. Kranarmen skal under parkering pege ind over land - vinkelret på krankajen.
 3. Efter brug køres krankrogen i top. Løbekatten skal parkeres i "Garagen" under kranarmen.
 4. Løfteåget skal parkeres i maskinhallen. Løftestropperne hejses - efter brug - op i tørretårnet på ydersiden af kransøjlen. Stroppernes øjer - der rager neden for tørretårnet - låses med wire til beslaget inde i elskabet. 


Øvrige regler i kranområdet

 1. Mindre reparationer kan foretages ved kranen. Ved arbejde/reparation over 2 timers varighed skal båden køres ind på vinterpladsen, hvortil også egentlige klargøringer som maling af bund/køl henvises.
 2. Området foran kranen fra kajgaden til udrustningsbroen skal i sejlsæsonen fri- holdes til hurtig optagning af havarister og anden søsætning/optagning.
 3. Trailere og andre køretøjer må ikke henstå i området kran, transportveje og P. pladserne, men henvises til parkering på selve vinterpladsen.
 4. Indgreb i kranens installationer er forbudt. Konstateres der fejl eller defekter ved kran eller løftegrej meddeles dette straks til SÅL`s materieludvalg.


Revideret september 2004
Den 15. september 2004


For Århus Moterbådsklub For Århus Sejlklub For Sejlklubben BUGTEN
Jørn Thelin Gert Brügge Jørn Bang

 Siden sidst revideret: 28.02.13 AaBK